ماژول پیامک به همراه GSM مودم

ارسال و دریافت از طریق GSMمودم بصورت اتوماتیک بصورت تکی و یا گروهی
350,000 تومان

- قابلیت ارسال پیامک به مشتریان و تکنسین ها در بخش های مربوطه بصورت اتوماتیک بصورت تکی و یا گروهی

- قابلیت ارسال پیامک به تکنسین جهت اعزام به سرویس بصورت تکی و یا گروهی.

- قابلیت ارسال پیامک اطلاع رسانی به مشتری بعد از تعمیر دستگاه بصورت اتوماتیک.

- قابلیت ارسال پیامک به مخاطبین خارج از سیستم بصورت تکی و یا گروهی

- قابلیت دریافت پیامک درخواست نصب یا تعمیر از مشتری و انتقال کاربر به بخشهای مربوطه بصورت اتوماتیک

- قابلیت دریافت پیامک گزارش کار از تکنسین بعد از انجام سرویس و انتقال کاربر به پرونده سرویس مربوطه