راهنمای دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی پیرامون کالا و خدمات

1397 شهریور 26, دوشنبه

آشنایی با برخی از تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی:

ماده 57- گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالاها یا ارایه خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات به خریدار گردد. 
ماده 58- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
 ماده 59- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
ماده 60- احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط. 
ماده 64- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. 
ماده 65- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. 
ماده 66- عدم صدور صورتحساب: عدم ارائه صورت حساب فروش کالا و یا خدمات طبق شرایط مندرج در ماده 15 قانون نظام صنفی.
ماده‌ 15 ـ افراد صنفی‌ عرضه‌ کننده‌ کالاها و خدمات‌ مکلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی‌ کالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد کالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مکتوب‌ و به‌گونه‌ای‌ که‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد، اعلام‌ کنند. 
تبصره‌ 1 ـ هر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد.   
تبصره‌ 2 ـ مجمع‌ امور صنفی‌ می‌تواند با تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌، بعضی‌ از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی‌ معین‌، یا برخی‌ دیگر را که‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشکل‌ است، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ کند . 
تبصره‌ 3 ـ افراد صنفی‌ که‌ کالاهای‌ خود را به‌ صورت‌ کلی‌ عرضه‌ می‌دارند باید از صورتحسابهای‌ چاپ‌ شده‌ استفاده‌ کنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند. 
تبصره‌ 4 ـ فرد صنفی‌، مسؤول‌ انطباق‌ کیفیت‌ و کمیت‌ هر نوع‌ کالای‌ عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ است. 
ماده 68- عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی ، ایمنی، حفاظت فنی و ... موضوع مواد (16) و (17) قانون نظام صنفی.
ماده‌ 16 ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند: 
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمتی که در معرض دید همگان  باشد نصب کنند.
ماده‌ 17ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌هالی مربوط به نرخ‌گذاری کالا وخدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
ماده‌ 69ـ فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی: فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌ بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد. 
ماده 84- فروش فوق العاده: عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط تعیین شده و اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط. 

انصراف از نظر
نظرات
1397/6/26 14:57
سلام

بازم از این قوانین بزارید لطفا

1399/12/28 21:14
buy cialis shop tadalafil

https://fcialisj.com/ - cialis for daily use