Thursday, April 25, 2019 7:00:08 AM
Forum Topics Posts Latest Post
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
3 10
9 days ago
LesBaby LesBabybt
Active discussions
Topic Title Replies Views Votes Latest Post
Guest
4 120 1
9 days ago
LesBaby LesBabybt
Guest
2 27 2
15 days ago
کارشناس خدمات شماره 18
Guest
1 243 2
3 months ago
کارشناس خدمات شماره 18