Wednesday, December 2, 2020 4:22:33 PM
Forum Topics Posts Latest Post
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
4 11
one year ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
RSS Active discussions
Topic Title Replies Views Votes Latest Post
رضا باصری
1 655 1
one year ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
Guest
4 1153 1
No Posts
Guest
2 1081 2
one year ago
کارشناس خدمات شماره 18
Guest
1 1307 2
one year ago
کارشناس خدمات شماره 18