Wednesday, August 21, 2019 4:59:50 PM
Forum Topics Posts Latest Post
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
4 11
Sunday, June 9, 2019 2:46 PM
کارشناس پشتیبانی شماره 110
Active discussions
Topic Title Replies Views Votes Latest Post
رضا باصری
1 64 1
Sunday, June 9, 2019 2:46 PM
کارشناس پشتیبانی شماره 110
Guest
4 314 1
No Posts
Guest
2 188 2
Tuesday, April 9, 2019 3:59 PM
کارشناس خدمات شماره 18
Guest
1 433 2
Tuesday, January 8, 2019 1:15 PM
کارشناس خدمات شماره 18