Tuesday, March 31, 2020 9:20:49 PM
Forum Topics Posts Latest Post
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
716 722
Sunday, March 29, 2020 7:14 PM
Ellexteta EllextetaKC
Active discussions
Topic Title Replies Views Votes Latest Post
Ellexteta EllextetaKC
0 5 0
Sunday, March 29, 2020 7:14 PM
Ellexteta EllextetaKC
Ellexteta EllextetaKC
0 4 0
Sunday, March 29, 2020 7:13 PM
Ellexteta EllextetaKC
Ellexteta EllextetaKC
0 4 0
Sunday, March 29, 2020 7:13 PM
Ellexteta EllextetaKC
Ellexteta EllextetaKC
0 4 0
Sunday, March 29, 2020 7:12 PM
Ellexteta EllextetaKC
Ellexteta EllextetaKC
0 4 0
Sunday, March 29, 2020 7:12 PM
Ellexteta EllextetaKC