کارتابل کاربران

مسیر حرکت سرویس در سازمان را کنترل می نماید وکارهای مختلف را به کاربران مربوطه احاله می نماید.
870,000 تومان

روند انجام سرویس در یک سازمان به ترتیب مراحل پذیرش توزیع کار تعمیرگاه درخواست قطعات تحویل به مشتری و ارسال به مشتری رادارد کارتابل کاربران مسیر حرکت سرویس در سازمان را کنترل می نماید و کارهای مختلف را به کاربران مربوطه احاله می نماید.