ویژگی های موفق ترین فروشنده

 

ویژگی های موفق ترین فروشنده:

1- استقامت : فروش یا کارکرد یک بنگاه به پایداری زیادی نیازمند است ، نحوه برخورد با این سطح موفقیت شما را تعیین می کند .

2- دستیابی به هدف جدی : آنها می دانند چه می خواهند برای رسیدن به آن در تلاش هستند .

3- فروشندگان زبده از کیفیت کاری می پرسند : سوال کردن از مشتری که به چه چیزی نیاز دارد در این مورد و کالا به مشتری بحث و یا گفتگو می کنند .

4- فروشندگان موفق پرشور هستند : همیشه دارای روحیه مثبتی هستند ، آنها به ندرت از نقطه ضعف کمپانی صحبت می کنند.

فرمول یک فروش موفق :

احترام پیش از فروش + اعتماد حین فروش = لذت بعد از فروش.

باورهای ذهنی یک فروشنده موفق :

هدف من : ارزش قاعل شدن به مشتری سازمان من : ارزش گرا ، پویا و دوستدار مشتری.

روش من : اعتماد ، ایجاد احترام و لذت برای مشتری موفق ترین فروشنده کسی است که باید بتواند چیزی فراتر از انتظارات مشتری ارائه نماید .

هر فروشنده موفقی در کوتاه ترین زمان به درستی یک مدل از دو دسته نیازهای مشتری را در ذهن خود نمایان می کند:

نیازهای عینی : نوع جنس و یا کالا ، کیفیت جنس و یا کالا ، هزینه ، زمان و محل تحویل کالا ،حجم و تعداد .

نیازهای ذهنی : امنیت برای مشتری ، محبت کردن به مشتری احوال جویی زندگی و احوال جویی از دوستان وی،

پایان یک فروش موفق :

- بجای شما از کلمه ما استفاده کنید .

- بجای خرید از سفارش استفاده کنید . -

در مرحله درخواست ابتکار گرم صمیمانه و بدون فشار انجام دهید .

- پس از درخواست دیگر سخن نگویید ، مگر اینکه تکرار در خواست مشتری باشد .

- اگر فرصت می دانید خاتمه فرضی بیان کنید .

- توافقات خاتمه را مرور و با مشتری در میان بگذارید.

Leave your comment