هپی کال(رضایت سنجی)

قابلیت تنظیم و راه اندازی سیستم رضایت سنجی و...
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

- قابلیت تنظیم و راه اندازی سیستم رضایت سنجی

- قابلیت تعیین نقاط مرزی و ناحیه های هشدار جهت محاسبه میزان رضایت مندی مشتریان

- قابلیت تعیین وزن (از صفر تا صد) هر رضایت مندی مشتری

- قابلیت انتساب یک مقیاس به گروه های ارزیاب سیستم (اپراتور پاسخگو (کاربر پذیرش)، محصول، تکنسین و عمومی)

- قابلیت گسترش گروه های ارزیاب سیستم.

- قابلیت تعیین مقیاس های بی وزن. (مقیاس های بی وزن صرفاً جهت ثبت داده های مشتری در قالب استاندارد یک مقیاس طراحی شده و تاثیری بر روی میزان رضایت مندی ندارد.)

- قابلیت نمایش لیست رضایت سنجی جهت شروع رضایت سنجی تلفنی و یا پیامکی.

- قابلیت ارسال پیامک رضایت سنجی به مشتری (بصورت تکی و یا گروهی)

- قابلیت نمایش لیست سرویس های رضایت سنجی نشده و رضایت سنجی شده

- قابلیت نمایش پرونده یک رضایت سنجی

- قابلیت نمایش پرسشنامه رضایت سنجی متناسب برای نصب و تعمیر

- قابلیت تنظیم نمودن متن پیامک رضایت سنجی مشتریان در سیستم

- قابلیت دریافت پاسخ پیامک رضایت سنجی بصورت اتوماتیک و پردازش آن

- گزارش لیست مشتریان به همراه سطح رضایت مندی هر مشتری به ترتیب نزولی

- گزارش عملکرد کلی سیستم خدمات بر اساس رضایت سنجی در بازه زمانی خاص (بصورت نمودار میله ای و نمره که نمایانگر سطح رضایت مندی مشتریان است)

- گزارش عملکرد استان ها بر اساس رضایت سنجی در بازه زمانی خاص (بصورت لیست نمرات استان ها که نمایانگر سطح رضایت مندی مشتریان هر استان است)

- گزارش عملکرد شهرها بر اساس رضایت سنجی در بازه زمانی خاص (بصورت لیست نمرات شهرها که نمایانگر سطح رضایت مندی مشتریان هر شهر است)

- گزارش عملکرد کلی نمایندگان بر اساس رضایت سنجی در بازه زمانی خاص (بصورت لیست نمرات رضایت مندی مشتریان از هر نماینده)

- گزارش عملکرد تکنسین ها بر اساس رضایت سنجی در بازه زمانی خاص (بصورت لیست نمرات رضایت مندی مشتریان از هر تکنیسن، در مورد کلیه مقیاسهای مرتبط)

- گزارش لیستی و نمودار خطی عملکرد یک اپراتور خاص در بازه زمانی خاص (در مورد کلیه مقیاسهای مرتبط)

- گزارش لیستی و نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) عملکرد یک محصول خاص در بازه زمانی خاص (در مورد کلیه مقیاسهای مرتبط)

- گزارش لیستی و نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) عملکرد یک تکنسین خاص در بازه زمانی خاص (در مورد کلیه مقیاسهای مرتبط)

- نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) از عملکرد سیستم خدمات در قبال یک مقیاس خاص در بازه زمانی خاص

- نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) از عملکرد یک اپراتور در ازای یک مقیاس خاص در بازه زمانی خاص

- نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) از عملکرد یک محصول در ازای یک مقیاس خاص در بازه زمانی خاص

- نمودار (خطی، میله ای و ناحیه هشدار) از عملکرد یک تکنسین در ازای یک مقیاس خاص در بازه زمانی خاص

- مقایسه عملکرد اپراتورها (بر اساس کلیه مقیاس ها / بر اساس مقیاس خاص)

- مقایسه عملکرد تکنسین ها (بر اساس کلیه مقیاس ها / بر اساس مقیاس خاص)

- مقایسه عملکرد محصولات (بر اساس کلیه مقیاس ها / بر اساس مقیاس خاص)

- گزارش عملکرد کشوری بر اساس گروه های ارزیابی و مقیاس ها در بازه زمانی خاص به همراه رنگ آمیزی نقشه ایران (آخرین تقسیمات کشوری) و نمودار (خطی و میله ای) بر اساس میزان رضایت مندی مشتریان