ماژول دستورالعمل

امکان ایجاد دستورالعمل برای یک یا چند کاربر و...
470,000 تومان

- امکان ایجاد دستورالعمل برای یک یا چند کاربر

- امکان تعیین تاریخ وساعت نمایش دستورالعمل

- امکان جستجو در دستورالعمل های صادر شده

- امکان پاسخگویی به دستورالعمل های دریافتی 

- امکان پیوست فایل در دستورالعمل ها 

- امکان ارتباط دادن یک دستورالعمل به یک پرونده خاص (مشتری، سرویس و...)

- تعیین اولویت انجام کار در دستورالعمل ها