کنترل اصالت و اعتبار گارانتی و سریال (اینترنتی)

سیستم به روشی کاملاً بهینه وضعیت کارت های گارانتی را در سامانه آنلاین به روز رسانی می نماید.
850,000 تومان

سیستم به روشی کاملاً بهینه وضعیت کارت های گارانتی را در سامانه آنلاین به روز رسانی می نماید. مشتری به صفحه وب مربوطه مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال و یا شماره کارت گارانتی در فیلد مربوطه، از اصالت و اعتبار گارانتی دستگاه خود (اعتبار و یا انقضای گارانتی دستگاه به همراه تاریخ انقضای گارانتی) مطلع می شود.

لیست قابلیت ها به شرح زیر می باشد:

- قابلیت تنظیم سیکل به روز رسانی سایت (از نظر مشخصات کارت های گارانتی) به ثانیه.

- به روز رسانی وضعیت کارت گارانتی در سامانه آنلاین بصورت لحظه ای (بر اساس سیکل به روز رسانی)

- قابلیت پیگیری وضعیت گارانتی (اصالت، زمان شروع و پایان گارانتی) در سامانه آنلاین توسط مشتری بر اساس شماره گارانتی و یا سریال.